Bg

Unit Media - FAB IAIN Surakarta

Unit Media

Daftar Pengelola Unit Media FAB

Sesuai SK Rektor IAIN Surakarta No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelola Unit Media

NO NAMA JABATAN
1 SF Lukfianka Sanjaya Purnama, M.Hum. Ketua
2 Fitri Ana Ika Dewi, M.Hum. Anggota
3 Robith Khoiril Umam, S.S., M.Hum. Anggota